Bilor Kurghinyan, PhD

Adjunct Lecturer

Bilor is involved in the research and product development projects of Precision Sensors & Instrumentation, LLC (PSI Ltd. ‒ www.psi.am), the Armenian company which is developing and producing sensors based on a new principle of operation technology (SFCO‒sensors) invented by the company’s founder. He was also involved in research projects of the center on “Superconductivity & Sci. Instrumentation,” founded in 2007, in frames of the NFSAT-CRDF project (award # UCEP 07/07, 2007‒ 2010). He has investigated and explained the weakly expressed behavior of the normal to Super-Conductive (SC) phase transition. He also took active participation in designing the new test-instrument (“magnetic-field” probe) for “visualization” of super-fine superconductive properties of thin plate-like high-temperature SC materials (so-called FFLO effect) by the use of the new principle of operation above SFCO measurement technology.

Bilor is the team leader of Armenia in the International Physics Olympiads since 2012 (to date) and prepares the national team and students of the Special Physics-Mathematical (Phys-Math) School for physics Olympiads. He has been a jury member of the International Experimental Physics Olympiad in 2018 and 2019.

Higher Education

2012, Ph.D. in Physics

Yerevan State University

2009, MS in Condensed Matter Physics

Yerevan State University

2003, BS in Physics

Yerevan State University

Courses taught:

 • Mechanics Lab
 • Signals and Systems
 • Electrodynamics Lab

Publications:

 1. Хачунц А.С., Геворгян С.Г., Тадевосян Н.Э., Туманян А.А., Костанян Э.Г., Тадевосян И.Г., Кургинян Б.К., Хачунц С.А., Геворгян В.С., Радиочастотные «магнитно-полевые» зонды на основе автогенераторов на однослойных плоских катушках ‒ новый тип «SFCO»-сенсоров для медико-биологических исследований // Известия НАН Армении, Физика, 2019, том.54, №4, в печати.
 2. Gevorgyan S.G., Shirinyan H.G., Gevorgyan V.S., Muradyan S.T., Gevorg¬yan G.S., Kurghinyan B.K., Polyanskii A.A. On the possible key experiments to show the singlet-to-triplet conversion of the Cooper pairs by the use of a SFCO-method // Journal of Physics: Conference Series, Institute of Physics (IOP), 2012, vol.350, 012026/7.
 3. Kurghinyan B.K. Modeling of the magnetic field near flat coil with a view to improving the detection efficiency of fine peculiarities of superconductivity // Proceedings of the Yerevan State Univer¬sity, Physi¬cal & Mathematical Sciences, 2012, №1(227), pp.53-59.
 4. Gevorgyan S.G., Muradyan S.T., Kurghinyan B.K., Qerobyan M.I. Needle-like properties of the pro¬bing RF field of “magne¬tic-field” probes based on the single-layer flat coils // Proceedings of the Yerevan State Univer¬sity, Physi¬cal & Mathematical Sciences, 2011, №3(226), pp.47-51.
 5. Gevorgyan S.G., Karapetyan G.H., Shirinyan H.G., Muradyan S.T., Gevorg¬yan G.S., Kurghinyan B.K., Gevorgyan V.S., Pol¬yanskii A.A. Study of fine Peculiarities of Heat Capacity in YBa2Cu3Oy Films by Means of the Laser-coupled Flat-coil Oscillator // Proc. of the Yerevan State Univer¬sity, Physical & Mathematical Sciences, 2011, №1(224), pp.49-54.
 6. Kurghinyan B., Gevorgyan S., Ohanyan V. Weakly Expressed Peculiarities of Specific Heat of the Superconductive Materials and Their Relation to the Paramagnetic Effect, Detected by the SFCO method // Scientific Notes of Yerevan State Univ., Natural Sciences, Physics, 2008, №3(217), pp.82-90.
  Կուրղինյան Բ., Գևորգյան Ս., Օհանյան Վ. Գերհաղորդիչ նյութե¬րի ջերմունա¬կության թույլ արտահայտված առանձնահատկությունները և դրանց կապը SFCO մեթոդով դիտված պա-րամագնիսական երևույթի հետ // ԵՊՀ գիտա¬կան տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, Ֆիզիկա, 2008, №3(217), էջ 82-90.
 7. Gevorgyan S.G., Khachunts A.S., Shirinyan H.G., Gevorgyan V.S., Muradyan S.T., Gevorgyan G.S., Kur¬ghinyan B.K. Application of the innovative SFCO technology (a single-layer flat-coil-oscillator method) for development of the novel early warning border/zone security systems (EWBSS) // Abstracts of the “Science and Technology Convergence” Forum, April 29-30, 2016, Yerevan, Armenia ‒ https://www.facebook.com/FORUMSTC/photos/a.978327428928510.1073741828.978235482271038/1012708655490387/?type=3&theater
 8. Gevorgyan S.G., Kurghinyan B.K., Ohanyan V.R. Weakly Expressed Pecu¬liarities of a Specific Heat of Superconductive (SC) Materials: their relation to the SC-precursor “paramagnetic” effect, detected by the highly sensitive SFCO-technique // Abstracts of 9th European Conference on Ap¬plied Super¬conductivity (EUCAS’09), 13-17 September 2009, Dresden, Germany, (Program # P-466), p.247.
 9. Մուրադյան Ս.Տ., Կարապետյան Գ.Հ., Գևորգյան Վ.Ս., Կուրղինյան Բ.Կ., Գևորգյան Ս.Գ. Լայն հաճախային տիրույթով, նանոմետրական չափերի շեղում գրանցող սեյսմիկ ընդունիչ՝ հարթ կոճով նոր տվիչների հիման վրա // ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան Ռազմական ինստիտուտի կազ-մավորման 15-ամյակին նվիրված Կուրսանտական Գիտական 7-րդ Գիտաժողովի Թեզեր, 5-7 մայիսի, Երևան, 2009թ., էջ 33-34:
 10. Մուրադյան Ս.Տ., Կարապետյան Գ.Հ., Գևորգյան Վ.Ս., Կուրղինյան Բ.Կ., Գևորգյան Ս.Գ. Հարթ կոճով տեխնիկայի լայն հնարավորությունները մե¬տաղական առարկաներ փնտրող և ուսումնասիրող զոնդ ստեղծելու հար¬ցում // ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան Ռազմական ինստիտուտի կազմավոր¬ման 15-ամյակին նվիրված Կուրսանտական Գիտական 7-րդ Գիտաժողովի Թեզեր, 5-7 մայիսի, Երևան, 2009թ., էջ 31-32:
 11. Kurghinyan Bilor, Gevorgyan Samvel, Azaryan Michael, Muradyan Serob. A Long-Range Action Magnetic-Field Probe Based on a Single-Layer Flat Pick-Up Coil // Abstracts of the 2-nd International Summer School “Physics of Functional Micro- & Nanostructures”, 8-20 September 2008, Hamburg, Germany, p.46.
 12. Կուրղինյան Բ., Գևորգյան Ս., Օհանյան Վ. Գերհաղորդիչների ջերմունա¬կության առանձնահատկություններն ու դրանց կապը OFC մեթոդով դիտ-ված «պարամագնիսական» երևույթի հետ // ԵՊՀ պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի հիմ¬նա¬դրման 50-ամյակին նվիրված Գիտաժողովի Նյութեր, ԵՊՀ հրատարակչու¬թյունուն խմբ.՝ Ա.Ա. Կի¬րա-կոսյան, Երևան, 2007 էջ 125-132.

Awards: 

“University Centers of Excellence” Program

“2009 Early Careers Support Program (ECSP)”

Office location: 310W/PAB